Our Doctors

Dr.Ayodhya R.K

M.B.B.S.,D.P.M.,M.D.(AC).,
F.I.P.S

- Neuro Psychiatrist

Dr.Manasa K

MD.PSY(MANIPAL)PDF.CHILD PSY,FAGE,(MRCPsych)

- Neuro Psychiatrist